Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter


§ 1 - Klubbens navn, hjemsted og formål 

Klubbens navn er Herlev Ishockey Klub (herefter benævnt "klubben"). Dens hjemsted er Herlev Skøjtehal i Herlev. Klubbens formål er at virke for udøvelsen af ishockeysporten i Herlev. Dette dokument omtales også som ”klubbens vedtægter”.

 

§ 2 - Klubbens medlemskab 

Klubben er en forening i Herlev Idrætsforening og Dansk Ishockey Union og er undergivet deres lov og bestemmelser.

 

§ 3 - Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at udøve ishockey i Herlev og opfylder Dansk Ishockey Unions love, samt ønsker at efterleve klubbens vedtægter. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der vil støtte ishockey i klubben. Generalforsamlingen og bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.  

§ 4 - Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer under 25 år opkræves kontingent hver mdr. For medlemmer over 25 år opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. september. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. september.

 

§ 5 - Udmeldelse – udelukkelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Hvis et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder eller har pådraget sig anden restance til en forening under Herlev Idrætsforening, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben eller anden forening under Herlev Idrætsforening, før vedkommende har betalt sin restance til rette vedkommende. Herlev Idrætsforenings hovedbestyrelse kan i samråd med bestyrelsen i klubben ekskludere et medlem. Et hovedbestyrelsesmøde, hvor eksklusionen er på dagsordenen, er kun beslutningsdygtigt når samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer er skriftligt underrettet senest 8 dage før mødet med angivelse af hvem og hvorfor der ønskes eksklusion. Udelukkelse kan foretages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer stemmer for. Et til eksklusion indstilles medlem har ret til overfor hovedbestyrelsen, at gøre sine synspunkter gældende. Klubbens bestyrelsen kan udelukke en person fra deltagelse i klubbens aktiviteter, hvis personen bevidst har handlet illoyalt over for klubben, tilsidesat klubbens henstillinger og ved grov tilsidesættelse af klubbens releger og retningslinjer.

 

§ 6 - Bestyrelsen og udvalg

Klubben ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af 9 stemmeberettigede medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på en ordinær generalforsamling for en 2- årig periode. Valgbare til bestyrelsen er klubbens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Alle bestyrelsesmedlemmer tilbydes kontingentfrihed for et beløb svarende til et passivt medlemskab. Hvis klubben er repræsenteret i øvrige foreninger eller selskaber, udpeges disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen. Ved frafald af bestyrelsens medlemmer udpeger bestyrelsen nye medlemmer for den resterende periode frem til næste ordinær generalforsamling. Lige år vælges: Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer

 

§ 7 - Konstitution og tegningsret og hæftelse

   Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henvisning til §6. Den fastsætter selv dens forretningsorden og fører referat over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.
   Stk. 2. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   Stk. 3. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
   Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 8 - Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.

 

§ 9 - Regnskab og økonomisk styring

Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling. Den økonomiske styring sker via et overordnet årligt budget for klubben. Enhver disposition der ikke er indeholdt i de godkendte budgetter, skal indrapporteres til Bestyrelsen. Efter en foretaget vurdering, kan Bestyrelsen vælge at korrigerer budgettet.

 

§ 10 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år. Tidspunktet skal vælges således, at den nyvalgte bestyrelse har rimelig mulighed for at deltage i beslutningsprocessen omkring væsentlige dispositioner for den kommende ishockeysæson. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller på klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på nævnte generalforsamling for eventuel vedtagelse, skal være Formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen. Stemmeret og taleret har: Alle medlemmer der er fyldt 16 år med gyldigt kontingentbevis. Forældre til aktivt barn under 18 år har stemmeret som stedfortræder for eget barn (max. en stemme pr. barn). Alle passive medlemmer har ligeledes stemmeret på den ordinære generalforsamling. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på den ordinære generalforsamling. 

 

§ 11 - Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. § 14 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog på begæring fra mindst 2 stemmeberettigede medlemmer, skal afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføjes i forsamlingens referat. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes før tidligst på den nærmest følgende generalforsamling.

 

§ 12 - Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april, samt budget for den kommende sæson.
  • Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelsen jf. § 6
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

 

§ 13 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om hvilke emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller på klubbens hjemmeside. Der henvises til § 10 vedrørende regler om stemmeberettigede og fuldmagt.

 

§ 14 - Vedtægtsændringer

Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig frist indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 15 - Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning fordrer først Herlev Idrætsforenings hovedbestyrelses beslutning og dernæst Herlev Idrætsforenings repræsentantskabs beslutning på første ordinære repræsentantskabsmøde. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder aktiverne Herlev Idrætsforenings fællesformue.

 

§ 16 - Klubbens drift af eliteselskab

Klubbens drift af eliteselskab. Klubben kan vælge at udleje eller udlåne rettigheden (licensen) til at drive et elitehold til et selskab. Betingelserne herfor fastsættes af klubbens bestyrelse og skal udformes således, at klubben aldrig kan blive påført et direkte økonomisk tab eller omkostninger som følge af aftalen, dog bortset fra ufravigelige forpligtigelser som følge af DIU´s love.